สุสานหอยแหลมโพธิ์ จ.กระบี่

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์ : สุสานหอยแหลมโพธิ์ ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่ (จำนวน 3 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1613404755407667202


หินที่สุสานหอยแหลมโพธิ์เป็นหินชั้น เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนดินเหนียวหรือดินเคลย์ (clay) ตะกอนทรายและปูนในแอ่งสะสมตัวซึ่งอยู่บนบก เช่น ทะเลสาบ บึง หนอง แบ่งออกได้เป็นชั้นต่าง ๆ บนลานหาดหินจะพบแนวรอยแยก (joint) เห็นได้ชัดเจนสองทิศทาง คือ รอยแยกหลัก ซึ่งมีทิศทางเกือบเหนือ-ใต้ และรอยแยกรอง ซึ่งมีแนว 80 องศา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แนวรอยแยกนี้เป็นผลมาจากธรณีแปรสัณฐาน (tectonics) รอยเลื่อนทำให้ชั้นสุสานหอยโผล่ให้เห็นเฉพาะบริเวณที่เป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลและทำให้ชั้นหินสุสานหอยแต่ละบริเวณวางตัวเป็นมุมต่าง ๆ กันไป


รูปถ่าย 360 องศา จุดศึกษาที่ 1 (ซีนที่ 1): สุสานหอยแหลมโพธิ์
ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

สุสานหอยแหลมโพธิ์ – จุดศึกษาที่ 1 ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

คำอธิบายจุดศึกษา
สุสานหอย เป็นชั้นของแผ่นหินปูน ซึ่งมีความหนาตั้งแต่ 0.50 – 1 เมตร บนแผ่นหินแต่ละแผ่นมีซากของหอยกาบเดี่ยว (Gastropod) จำพวกหอยขมน้ำจืดสกุล Viviparus จำนวนมากมายมหาศาลทับถมกันและเชื่อมประสานด้วยน้ำปูนจนยึดติดกันเป็นแผ่น วางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ คล้ายลานซีเมนต์ ซากหอยโผล่ให้เห็นอย่างเด่นชัดบนแผ่นหินปูนทั้งด้านบนและด้านข้าง ชั้นหินปูนลาดเอียงจากชายน้ำเข้าสู่แผ่นดิน เป็นมุมประมาณ 10 องศา และโผล่ให้เห็นเป็นลานกว้าง ทำให้มีลักษณะเป็นชายหาดลานหินแทนที่จะเป็นหาดทราย


รูปถ่าย 360 องศา จุดศึกษาที่ 2 (ซีนที่ 2): สุสานหอยแหลมโพธิ์
ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

สุสานหอยแหลมโพธิ์ – จุดศึกษาที่ 2 ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

คำอธิยายจุดศึกษา
ชั้นหินสุสานหอยโผล่ให้เห็นตามริมหาด เป็นแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร โดยโผล่สลับกับหาดทรายเป็นช่วง ๆ นับได้สามบริเวณ คือ ด้านตะวันตกของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กรมป่าไม้ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ และด้านตะวันออกเฉียงเหนือของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฯ ในช่วงน้ำขึ้นน้ำจะท่วมบริเวณหาดลานหิน ในเวลาน้ำลงผู้มาเยือนแหล่งสุสานหอยสามารถเดินตามชายหาดได้ต่อเนื่องทั้งสามบริเวณ (กรมทรัพยากรธรณี)


รูปถ่าย 360 องศา จุดศึกษาที่ 3 (ซีนที่ 3): สุสานหอยแหลมโพธิ์
ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

สุสานหอยแหลมโพธิ์ – จุดศึกษาที่ 3 ทะเลบ้านแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 6 ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

คำอธิบายจุดศึกษา
เดิมอายุของสุสานหอยแหลมโพธิ์ใช้อายุของซากหอยขมโบราณวงศ์ Viviparidae เป็นตัวกำหนด ได้อายุกว้าง ๆ คือ ยุคเทอร์เชียรี (65-1.75 ล้านปี) ปัจจุบันการกำหนดอายุของชั้นหินสุสานหอยได้จากการนำชั้นหินเคลย์ที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปสกัดหาซากเรณูและ สปอร์ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 40-20 ล้านปี ดังนั้นอายุของชั้นหินสุสานหอย จึงกำหนดให้แคบลงจากเดิมเป็น 40-20 ล้านปี (กรมทรัพยากรธรณี)