เรื่อง การแปลความหมายทางธรณีวิทยาในภาคสนาม


ชื่อทัวร์: การแปลความหมายทางธรณีวิทยาในภาคสนาม (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618492646672564225


คำอธิบาย
การแปลความหมายทางธรณีวิทยาในภาคสนามนั้น เกิดจากการใช้ข้อมูลที่นักธรณีวิทยาหรือผู้ศึกษาบันทึกได้จากหินโผล่ (Outcrop) ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลวิทยาหิน (Lithology) ของหินที่พบ โดยหินตะกอน หินอัคนี และหินแปร จะมีข้อมูลวิทยาหินที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลวิทยาของหินตะกอน ประกอบไปด้วย สี ขนาดของตะกอน ค่าการวางตัวของชั้นหิน เป็นต้น ในขณะที่ข้อมูลวิทยาหินของหินอัคนี ประกอบไปด้วย สี ลักษณะผลึกที่พบ องค์ประกอบแร่ที่สำคัญ เป็นต้น ต่อมาคือการเก็บข้อมูลธรณีโครงสร้างที่พบในหินโผล่ เช่น รอยเลื่อน (Fault) รอยแตก (Fracture) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในหินโผล่ หินแปลกปลอม เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้นจะช่วยให้เราสามารถลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของหิน หรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาที่สำคัญได้ นอกจากนี้ข้อมูลเหล่านี้ยังช่วยในการหาอายุเปรียบเทียบ (Relative age) ของชุดหินนั้น ๆ ได้อีกด้วย


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: การแปลความหมายทางธรณีวิทยาในภาคสนาม

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบายการแปลความหมายทางธรณีวิทยาในภาคสนาม และตัวอย่างหินโผล่จากประเทศมาเลเซีย


Comments are closed.