กุมภลักษณ์ (Pothole) สามพันโบก จ.อุบลราชธานี

,
หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: กุมภลักษณ์ (pothole) สามพันโบก จ.อุบลราชธานี
(จำนวน 2 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1613412135872757762


รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 1: สามพันโบก – จุดศึกษาที่ 1
บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

สามพันโบก – จุดศึกษาที่ 1 บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

คำอธิบายจุดศึกษา
บริเวณสามพันโบกมีลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ทั่วบริเวณลานหิน มีทั้งบ่อขนาดเล็กและใหญ่ และยังมีเป็นรูปร่างต่าง ๆ ตามจินตนาการอีกมากมาย ถือว่าสามพันโบกเป็นสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติทางธรณีที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยหินที่พบในบริเวณนี้คือหินทรายปนกรวดของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี แสดงชั้นเฉียงระดับสวยงาม ซึ่งบ่งบอกถึง สภาวะการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางน้ำประสานสายและโค้งตวัด ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้น เกิดจากกระบวนการกร่อน (erosion) โดยกระแสน้ำพัดพาเอากรวดทรายมา หมุนวนกัดกร่อนในแอ่งเล็ก ๆ บนผิวหน้าชั้นหินจนเกิดเป็นโพรงโค้ง ซึ่งทำให้เกิด “กุมภลักษณ์” (pothole)

แบบจำลองการเกิดกุมภลักษณ์

รูปถ่าย 360 องศาในซีนที่ 2: สามพันโบก – จุดศึกษาที่ 2
บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

สามพันโบก – จุดศึกษาที่ 2 บ้านโป่งเป้า อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

คำอธิบายจุดศึกษา
ลักษณะที่เป็นหลุมหรือบ่อที่เรียกว่า “กุมภลักษณ์ (pothole)” ในหินทราย และหินทรายปนกรวดของหมวดหินภูพาน อายุประมาณ 110 ล้านปี แสดงชั้นเฉียงระดับสวยงาม ซึ่งบ่งบอกถึง สภาวะการสะสมตัวในสภาพแวดล้อมทางนํ้าประสานสายและโค้งตวัด ในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้น เมื่อ ประมาณ 65-97 ล้านปีมาแล้ว เกิดจากกระบวนการกร่อน (erosion) โดยกระแสนํ้าพัดพาเอากรวดทรายมา หมุนวนกัดกร่อนในแอ่งเล็กๆ บนผิวหน้าชั้นหินจนเกิดเป็นโพรงโค้งเว้า (กรมทรัพยากรธรณี)