เรื่อง การเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหิน (Stratigraphic correlation)

หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ การลำดับชั้นหิน

ชื่อทัวร์: การเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหิน (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618487059104661505


คำอธิบาย
การเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหิน (stratigraphic correlation) เป็นการหาความสัมพันธ์ของการลำดับชั้นหินในแต่ละบริเวณทั้งในเชิงพื้นที่และเวลา โดยการเทียบสัมพันธ์นั้นสามารถทำได้หลากหลายประเภท เช่น การพิจารณาตามการลำดับชั้นหินตามลักษณะหิน (lithostratigraphy) การลำดับชั้นหินตามชีวภาพ (biostratigraphy) การลำดับชั้นหินตามอายุกาล (chronostratigraphy) เป็นต้น ประโยชน์ของการเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหินนั้น เช่น การหาขอบเขตของแอ่งตะกอน การหาอายุเปรียบเทียบ (Relative age) ตลอดจนการจัดความสัมพันธ์ของกลุ่มหินที่มีความคล้ายคลึงกัน


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: การเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหิน (Stratigraphic correlation)

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบายการเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหิน (Stratigraphic correlation)

Comments are closed.