เรื่อง แผนที่ภูมิประเทศ


ชื่อทัวร์: แผนที่ภูมิประเทศ (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618497409397030913


คำอธิบาย
แผนที่ภูมิประเทศ (Topographic map) แสดงแบบจำลองสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่บนพื้นโลกตั้งแต่ลักษณะภูมิประเทศ เช่น ความสูงต่ำของพื้นที่ แหล่งน้ำ ทางน้ำ มหาสมุทร ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น ถนน เขตหมู่บ้าน ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของ สี สัญลักษณ์ คำอธิบาย เป็นต้น โดยองค์ประกอบทั่วไปของแผนที่ ได้แก่ 1. ระวาง 2. มาตราส่วน 3. ระบบพิกัด 4. สัญลักษณ์และคำอธิบาย ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากแผนที่ภูมิประเทศนั้น สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน จนถึงการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ดังแสดงในตัวอย่างที่แสดงแผนที่ภูมิประเทศบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีภูมิประเทศเหมาะสมต่อการตั้งเป็นเขื่อนที่ใช้กักเก็บน้ำและผลิตกระแสไฟฟ้า กล่าวคือบริเวณสันเขื่อนตั้งอยู่กลางหุบเขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลาง และตั้งอยู่ไม่อยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวเนื่องมาจากรอยเลื่อนมีพลัง


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: แผนที่ภูมิประเทศ

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบายองค์ประกอบของแผนที่ภูมิประทศ บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


Comments are closed.