ความรู้เกี่ยวกับการเทียบสัมพันธ์ลำดับชั้นหิน (จำนวน 1 ซีน)