เรื่อง รอยเลื่อนมีพลัง (Active faults)

หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ ธรณีพิบัติภัย
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์ : รอยเลื่อนมีพลัง (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่  https://www.thinglink.com/video/1618532000908443649


คำอธิบาย
รอยเลื่อนมีพลัง (active fault) คือ รอยเลื่อนที่พบหลักฐานว่าเคยเกิดการเลื่อนหรือขยับตัวมาแล้วในช่วงไม่เกิน 10,000 ปี ซึ่งมักจะพบอยู่ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อย หรือตามแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก รอยเลื่อนมีพลังมีโอกาสที่จะขยับตัวได้อีกในอนาคต โดยพื้นที่ชุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานตามบริเวณแนวรอยเลื่อนมีพลังอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น การเกิดแผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ.2557 เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: รอยเลื่อนมีพลัง

รอยเลื่อนมีพลัง

Comments are closed.