เรื่อง ระบบปิโตรเลียม (Petroleum system)

หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ ปิโตรเลียม
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์: ระบบปิโตรเลียม (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1618496598851977217


คำอธิบาย
ในการพิจารณาศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมนั้น เราต้องพิจารณาและวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบหลัก ๆ 5 อย่าง ดังต่อไปนี้ 1.หินต้นกำเนิด (source rock) คือ ชั้นหินที่มีซากสารอินทรีย์จำนวนมากพอที่จะเป็นต้นกำเนิดของปิโตรเลียม 2.หินกักเก็บ (reservoir rock) คือ หินที่มีคุณสมบัติในการเป็นหินกักเก็บปิโตรเลียม เช่น มีความพรุนและช่องว่างนั้นเชื่อมถึงกันได้ 3.หินปิดกั้น (seal) คือ ชั้นหินที่ปิดทับอยู่บนชั้นหินกักเก็บและมีคุณสมบัติของซึมผ่านที่น้อยมาก 4.โครงสร้างกักเก็บ (trap) คือโครงสร้างที่ทำให้เกิดการกักเก็บปิโตรเลียม เช่น โครงสร้างประทุน (anticline) 5.การเคลื่อนย้าย (migration) คือกระบวนการที่ปิโตรเลียมเคลื่อนที่จากหินต้นกำเนิดไปสู่ชั้นหินกักเก็บ


อินโฟกราฟิกในซีนที่ 1: ระบบปิโตรเลียม

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบายระบบปิโตรเลียม (Petroleum system)

Comments are closed.