เรื่อง มาตราเมร์คัลลี (Mercalli scale)

หัวข้อนี้อยู่ในชุดความรู้เกี่ยวกับ ธรณีพิบัติภัย
แสดงหัวข้อทั้งหมด

ชื่อทัวร์ : มาตราเมร์คัลลี (Mercalli scale) (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่ https://www.thinglink.com/video/1618491661019512833


คำอธิบาย
มาตราเมร์คัลลี (Mercalli scale) เป็นมาตราสำหรับใช้กำหนดขั้นความรุนแรงของแผ่นดินโดยพิจารณาจากผลกระทบของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลก โดยที่พิจารณาจากการตอบสนองของผู้คน และผลกระทบที่สามารถสังเกตเห็นได้ คิดค้นโดยจูเซปเป เมร์คัลลี (Giuseppe Mercalli) ผู้เชี่ยวชาญแผ่นดินไหวชาวอิตาลี เมื่อ พ.ศ. 2445 โดยแบ่งไว้ 10 อันดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 แฮร์รี โอ. วูด และแฟรงก์ นิวแมนน์ นักวิทยาแผ่นดินไหวชาวอเมริกันได้นำมาตราเมร์คัลลีมาปรับปรุงทำให้มาตรานี้เพิ่มเป็น 12 อันดับ เรียกว่า Modified Mercalli Intensity Scale อักษรย่อ MM ปัจจุบันมาตราเมร์คัลลีไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก แต่สำหรับประเทศไทยยังใช้อ้างอิงมาตรานี้อยู่


อินโฟกราฟิกในซีนที่ 1: มาตราเมร์คัลลี (Mercalli scale)

มาตราเมร์คัลลี (Mercalli scale)

Comments are closed.