พนัง (Dike) แทรกตัดในหินปูน เหมืองหินปูน จ.สระบุรี

,

ชื่อทัวร์: พนัง (dike) แทรกตัดในหินปูน เหมืองหินปูน จ.สระบุรี (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1613407581185769474


คำอธิบายจุดศึกษา 
พนัง (dike) มีรูปร่างและขนาดคล้ายพนังแทรกชั้น (sill) แต่วางตัวทำมุมกับโครงสร้างของหินท้องที่ (ดังแสดงในภาพคือหินปูน) เกิดจากการแทรกดันของหินหนืดเข้าไปตามรอยแตกที่มีอยู่เดิมของหินท้องที่ หรือขณะแทรกดันเข้าไปแทนที่หินท้องที่ พบการแทรกเป็นสายหรือแนวยาวที่มีความยาวตั้งแต่ไม่กี่เซนติเมตร ถึงหลายกิโลเมตร ถ้าหากมีการวางตัวขนานกัน เรียกว่า ที่ลุ่มพนัง (dike swarm) หากมีลักษณะแผ่เป็นรัศมีเรียกว่า พนังรัศมี (radial dike) หากเป็นวงคล้ายแหวนเรียกว่า พนังวงแหวน (ring dike) 


รูปถ่าย 360 องศาจุดศึกษาที่ 1 (ซีนที่ 1): พนัง (dike) แทรกตัดในหินปูน เหมืองหินปูน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรต์ จ.สระบุรี

พนัง (dike) แทรกตัดในหินปูน เหมืองหินปูน จ.สระบุรี
พนัง (Dike) แทรกตัดในชั้นหินปูน