เรื่อง การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี


ชื่อทัวร์: การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618485887954321409


คำอธิบาย
แผ่นธรณีภาคแต่ละแผ่นจะลอยอยู่บนของเหลวข้น (หินหนืด) คล้ายกับแพที่ล่องลอยไปตามกระแสน้ำ แต่ละแผ่นธรณีภาคจะมีทิศทางการเคลื่อนที่แตกต่างกันตามทิศทางการหมุนเวียนของหินหนืดที่รองรับอยู่ด้านใต้ที่เรียกว่า วงจรพาความร้อน (convection cell) นักธรณีวิทยาได้จัดแบ่งแผ่นธรณีภาคออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ แผ่นมหาสมุทรซึ่งรองรับมหาสมุทร และแผ่นทวีปซึ่งรองรับพื้นแผ่นดินส่วนที่เป็นทวีป โดยการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาคมี 3 ลักษณะ ดังนี้
1) แผ่นธรณีแยกตัว
2) แผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากัน
3) แผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกันในแนวระนาบ


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี

ลักษณะเกิดเคลื่อนที่ของแผ่นธรณี
ตัวอย่างแผ่นธรณีแยกตัวในธรรมชาติ
ตัวอย่างแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกันในแนวระนาบในธรรมชาติ
ตัวอย่างแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันในธรรมชาติ
ตัวอย่างแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันในธรรมชาติ
ตัวอย่างแผ่นธรณีแยกตัวในธรรมชาติ
ตัวอย่างแผ่นธรณีเคลื่อนที่ผ่านกันในแนวระนาบในธรรมชาติ
ตัวอย่างแผ่นธรณีเคลื่อนที่เข้าหากันในธรรมชาติ