เรื่อง นพรัตน์ (นพเก้า)


ชื่อทัวร์: นพรัตน์ (นพเก้า) (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618493769173172225


คำอธิบาย
นพรัตน์หรือนพเก้า คืออัญมณีที่เป็นมงคล 9 ชนิดตามความเชื่อของไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและไม่ปรากฏที่มาของความเชื่อในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นได้ให้ความสำคัญต่ออัญมณีทั้ง 9 ชนิดนี้ทั้งในด้านของราคาและคุณค่า เช่น มักใช้สำหรับประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง เป็นต้น จากตำรานพรัตน์ของไทย เรามักท่องจำกันจนขึ้นใจว่าอัญมณีทั้ง 9 นั้น ประกอบด้วย “เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแก่ก่ำโกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลย์สายไพฑูรย์” โดยความหมายของอัญมณีในกลอนนี้ได้อธิบายไว้ในภาพแสดง


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: นพรัตน์ (นพเก้า)

อินโฟกราฟิก 360 องศา อธิบายเรื่อง นพรัตน์ (นพเก้า)