เรื่อง การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก


ชื่อทัวร์: การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก (จำนวน 1 ซีน)

เปิดด้วยสมาร์ทโฟนและรับชมผ่านแว่น VR ได้ที่
https://www.thinglink.com/video/1618528892983705601


คำอธิบาย
นักธรณีวิทยาศึกษาและนำข้อมูลทั้งองค์ประกอบทางเคมีของหินบนผิวโลก หินแปลกปลอม อุกกาบาต รวมถึงข้อมูลการตรวจวัดที่ได้จากคลื่นไหวสะเทือน มาทำการจำแนกโครงสร้างโลก ซึ่งสามารถทำการแบ่งชั้นโครงสร้างโลกได้เป็นสองระบบ คือ 
1.การแบ่งโครงสร้างตามสมบัติเชิงกล (ธรณีภาค ฐานธรณีภาค มัชฌิมภาค แก่นโลกชั้นนอกและแก่นโลกชั้นใน) ซึ่งเป็นการแบ่งชั้นโครงสร้างโลกโดยการใช้ข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนเป็นหลัก 
2.การแบ่งโครงสร้างตามองค์ประกอบทางเคมี (เปลือกโลก เนื้อโลก และแก่นโลก) โดยเป็นการพิจารณาตามธาตุต่าง ๆที่พบในบริเวณในระดับความลึกจากพื้นผิวโลก


อินโฟกราฟิกซีนที่ 1: การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก

การแบ่งชั้นโครงสร้างโลก